Obchodní podmínky předprodeje

Vážení návštěvníci,
vítáme vás na webu ticbrno.cz/predprodej, který slouží k rezervování, objednávání a nákupu vstupenek na kulturní, společenské, gastronomické, sportovní a jiné akce (dále jen akce). Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

Provozovatel portálu

TIC BRNO, příspěvková organizace (dále jen TIC), IČ: 00101460, DIČ: CZ00101460, se sídlem: Radnická 365/2, Brno, 602 00 (rovněž kontaktní adresou), zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 18.

Ochrana osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů provozovateli, resp. nákupem vstupenky dává zákazník provozovateli souhlas s jejich zpracováním.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb. provozovatel garantuje, že nedojde k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Reklamační řád

 • Zaplacené vstupné se nevrací.
 • Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 • Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě a zabránit tak jejich zneužití.
 • Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
 • Zákazník je vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 • Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 • TIC není pořadatelem všech akcí, na které jsou vstupenky prodávány, ale zajišťuje jejich prodej a distribuci vždy jménem a na účet pořadatele dané akce. Nákupem vstupenky na akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli akce.
 • TIC žádným způsobem neodpovídá za konání pořadatele jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.
 • Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny.
 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na prodejních místech, kde byla vstupenka zakoupena, a to nejpozději do 30 dnů, pokud u dané akce není uvedeno jinak.
 • Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude TICmB postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli dané Akce.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky průběžně aktualizovat.
Dotazy či případné reklamace zasílejte na e-mail vedoucí předprodeje: michalkova@ticbrno.cz, případně volejte na tel.: 513 039 036.

TO JE Brno – Informační centrum a předprodej vstupenek

Adresa:
Panenská 1
602 00 Brno

Otevírací doba:
Po – Pá  9.00 – 18.00
So, Ne a svátky  9.00 – 18.00

Prodáváme také vstupenky ze sítí Goout, Ticketportal, Colosseumticket, smsticket, Ticketstream (Ticketstream – platby pouze v hotovosti).

+420 513 039 035
+420 602 404 246